Algemene betalingsvoorwaarden Novopraktijk

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Novopraktijk., KVK nr.: 55152570.

  1. Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin of in uitzonderlijke gevallen contant in onze praktijk voldoen.
  3. Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te treffen wanneer u in gebreke bent met betaling. Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte (incasso)kosten hiervan zijn voor uw rekening. Indien wij een bedrag uit hoofde van geleverde diensten van u te vorderen hebben, hetgeen de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsbank te Haarlem bij uitsluiting bevoegd zijn. Indien er sprake is van een betalingsachterstand, zijn wij bevoegd de behandeling op te schorten totdat de achterstand, inclusief de rente en de kosten is voldaan.
  4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
  5. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.
  6. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
  7. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging.
  8. Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
  9. Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: Novopraktijk afd. klachtenafhandeling. Tanja Dekker-Otte, Rijksstraatweg 439 , 2025DC Haarlem. Of per mail: info@novopraktijk.nl.
  10. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.